Teoretická magie

Nejprve si uvedeme několik definic.

Vybrané definice

elementální prostor

Ucelené a spojité časoprostorové kontinuum.

element
Forma (druh) magické energie vyplňující elementální prostor.
elementální éterické pole

Energetické kontinuum, které je vztaženo k jednomu konkrétnímu elementu, vyplňuje elementální prostor, a dává mu tím potřebné (zejména magické vlastnosti).

malvinovská permutace

Nechť E je množina prvků, které splňují následující vlastnosti:

 1. O každém prvku z E lze jednoznačně rozhodnout, zda je aktivní či pasivní.
 2. Ke každému prvku z E existuje v E nejvýše jeden inverzní (čili opačný) prvek.
 3. K aktivnímu prvku může být inverzní pouze pasivní prvek a naopak.
 4. Relace inverze je symetrická, tedy to, že A je inverzní k B, implikuje, že B je inverzní k A.

Pak definujeme malvinovskou permutaci prvků množiny E jako takové jejich uspořádání do posloupnosti, kde se bezprostředně za každým aktivním a před každým pasivním prvkem nachází prvek k němu inverzní.

sférický prostor

Elementální prostor, pro který existuje malvinovská permutace jeho elementálních éterických polí.

dimenze

Označení pro elementální prostor v rámci souboru elementálních prostorů shodujících se v množině svých elementálních éterických polí.

superelement
Dvojice navzájem inverzních elementů ve sférickém prostoru.
vyvolávání

Magické formování dočasných hmotných obrazů bytostí či předmětů z jiných sférických prostorů.

teleportace

Kombinace dematerializace a materializace sloužící k přemísťování předmětů či bytostí v rámci elementálního prostoru či mezi dimenzemi.

portál

Samoudržující se energetický uzel umístěný v elementálním prostoru, který lze použít jako cíl teleportace.


Studijní program

Následuje přehled předmětů studijního programu „teoretická magie“, vyučovaného ve Slonovinové věži:

1. stupeň
 • Úvod do teorie prostorů a polí.
  Seznámení s rozložením magické energie a s možnostmi jejího ovlivňování.
 • Matematické struktury v magii.
  Množiny, relace, sekvence, morfismy a další matematické pojmy používané pro formální popis struktur v teoretické magii a jejich vlastnosti.
 • Teorie vázání.
  Vázání magické energie na živé bytosti, sesílání kouzel, magický potenciál sesílatele, mana.
 • Teorie svitků.
  Vázání magické energie na neživou hmotu, ukládání kouzel do struktur hmoty a jejich uvolňování. Teoretické základy tvorby magických svitků.
 • Základy magie.
  Přehled známých magických technik kromě nekromancie a stručný úvod do každé z nich.
 • Základy nekromancie.
  Magie s vlivem na životní sílu bytostí, léčení a zraňování, bezpečné a ověřené magické techniky založené na nekromancii.
2. stupeň
 • Modelování energetických polí.
  Teoretický popis stacionární či pohyblivé magické energie. Modelování toků magické energie. Monoelementální magie.
 • Teorie vyvolávání a teleportace.
  Sférické prostory, hmotné obrazy, jejich vyvolávání, dimenze, teleportace.
 • Teorie transformací.
  Transformace a systémy, transformace formy, transformace magické energie, spektrální transformace, kvantové transformace, transformace živých bytostí, superpozice transformací.
 • Teorie percepce a sugesce.
  Vytváření iluzí a obrana před nimi. Magické ovlivňování smyslového vnímání.
 • Teorie zaklínadel.
  Reprezentace zaklínadel, ekvivalentní zaklínadla, možnosti vytváření zaklínadel.
 • Teorie telekomunikace.
  Přenos informace, signály, informační hodnota, přenos zvuku, přenos obrazu.
 • Teorie metamagie.
  Obecné vlastnosti metamagických technik, příklady metamagických technik: sesílání kouzel bez zaklínadel, bez somatické složky, zrychlené sesílání kouzel, posílení kouzel apod.; úvod do strukturované magie.
3. stupeň
 • Teorie kybermagie.
  Vázání magické energie a sesílání kouzel stroji (zejm. golemy).
 • Teorie zón a kleteb.
  Permanentní změny magických polí, energetické uzly, portály, známé zóny a prostorově variantní anomálie, plošná magie.
 • Principy strukturované magie.
  Skládání kouzel do sekvencí, selekcí a iterací.
 • Kvantová magie.
  Magická manipulace s nejmenšími kvanty magické energie.
 • Rekurzivní a fraktální magie.
  Zvládání nekonečně složitých problémů sebeobsahujícími se kouzly.
4. stupeň
 • Lambda-morfismy.
  Pokročilé skládání kouzel, zápis a optimalizace složených kouzel.
 • Jazyk arkán.
  Nejzákladnější složky magických formulí (magická primitiva), jejich zápis a vlastnosti. Konstrukce nových kouzel.
 • Magie v jiných sférických prostorech.
  Odlišnosti v magických mechanismech v závislosti na množině elementů v daném elementálním prostoru.
 • Průprava na výzkumnou práci.
 • Úvod do runografie.
  Magické runy jako zápis magických primitiv.