Vláda EDDR

Velký státní znak Eichlerské dopravně demokratické republiky.

Úvod

Vláda EDDR se skládá z nad­mini­ster­stev, mini­ster­stev a pod­mini­ster­stev, dohromady označovaných jako vládní úřady. Jejím posláním je vykonávat politickou moc a administrativní a vý­zkum­nou činnost.

Nadministerstva jsou zřízena ústavou, takže jejich počet a názvy jsou pevně dány. Nadministry jmenuje prezident republiky na návrh poslanecké sněmovny a zůstávají ve funkci i po odvolání (do jmenování nástupce). Prezident i sněmovna mají možnost proces jmenování do nekonečna zdržovat. Ztratí-li nadministr způsobilost k výkonu funkce, zastoupí jej dočasně prezident republiky.

Ministerstva jsou zakládána nadministerstvy a ta na ně delegují své pravomoci (takže nadministerstva pak mají poměrně málo vlastních úředníků). Ministři jsou jmenováni odpovídajícími nadministry. Ministerstvo může spadat pod více nadministerstev, v tom případě jmenují ministra souhlasně všichni odpovídající nadministři. Ministři v případě odvolání opouští svoji funkci okamžitě a zastoupí je nadministr, který je odvolal.

Podministerstva představují organizační jednotky mi­ni­ster­stev a relativně často se mění (vznikají a za­ni­ka­jí), rovněž vymezení jejich pravomocí je individuální. Podministři se jmenují podle pravidel analogických k jmenování ministrů.

Kromě vládních úřadů tvoří státní správu v EDDR ještě několik nezávislých úřadů, např. Nejvyšší kontrolní úřad EDDR nebo Úřad EDDR pro minimalizaci legislativy.

V čele každého vládního úřadu stojí příslušný politický představitel. Tyto funkce se však nevylučují - jeden člověk může zastávat ve vládě více funkcí najednou a běžně se to děje. Šetří se tak peníze, protože takoví lidé nedostanou celý plat příslušný všem zastávaným pozicím.

Sídlo vlády

Všechny vládní úřady sídlí v Martinicích v okolí hlavní silnice, kde stojí osm velkých sytě barevných budov. V každé z nich sídlí jedno z nadministerstev (barva budovy odpovídá barvě nad­mi­ni­ster­stva) a většina jeho pod­ří­ze­ných úřadů. (Některé sídlí v bočních uličkách.) Existují ovšem nepotvrzené konspirační teorie, podle nichž je tato výstavní ulice jen „fasáda“ a všechny podstatné složky vlády sídlí jinde.

Zatímco schůze ministrů a podministrů s nadministry se konají v budovách jednotlivých nadministerstev v Martinicích, schůze všech nadministrů (s prezidentem republiky) se konají v domě Domů.

Struktura vlády

V následujícím přehledu jsou uvedena nad­mi­ni­ster­stva a mi­ni­ster­stva eichlerské vlády ve stavu k 1. 1. 2010. Pod­mi­ni­ster­stva nejsou uvedena, protože se často mění. Ministerstva se mění jen málokdy a nad­mi­ni­ster­stva nikdy.

 • nadministerstvo administrativy (černá)
  • ministerstvo administrativních věcí
  • ministerstvo spravedlnosti
 • nadministerstvo bez portfeje (bílá)
  • ministerstvo bez portfeje
 • nadministerstvo financí (žlutá)
  • ministerstvo lidských zdrojů
  • ministerstvo majetku
  • ministerstvo obchodu
  • ministerstvo práce
  • ministerstvo sociálních věcí
 • nadministerstvo humanitních věd (červená)
  • ministerstvo antropologie
  • ministerstvo architektury a etiky
  • ministerstvo ekonomie
  • ministerstvo filozofie
  • ministerstvo geografie (*)
  • ministerstvo historie
  • ministerstvo lingvistiky
  • ministerstvo sociologie
  • ministerstvo politologie
  • ministerstvo psychologie
  • ministerstvo religionistiky a teologie
 • nadministerstvo přírodních věd (zelená)
  • ministerstvo biologie
  • ministerstvo času
  • ministerstvo fyziky
  • ministerstvo geografie (*)
  • ministerstvo chemie
  • ministerstvo informatiky (*)
  • ministerstvo matematiky
  • ministerstvo medicíny
 • nadministerstvo techniky (modrá)
  • ministerstvo dopravy a spojů
  • ministerstvo energetiky
  • ministerstvo informatiky (*)
  • ministerstvo průmyslu
  • ministerstvo vnitra (dříve obrany a vnitra)
  • ministerstvo zemědělství
 • nadministerstvo vzdělání (oranžová)
  • ministerstvo kultury
  • ministerstvo školství
 • nadministerstvo zahraničí (šedá)
  • ministerstvo zahraničních věcí

(*): Ministerstvo geografie spadá současně pod nadministerstvo humanitních věd i přírodních věd.
(*): Ministerstvo informatiky spadá současně pod nad­mini­sterstvo přírodních věd i techniky.

Zajímavosti

 • Kdysi skoro rok existovalo podministerstvo absurdity, zřízené ministerstvem administrativních věcí. Jeho úkolem bylo vyhledávat absurdity v eichlerské státní správě. Pod­mi­ni­ster­stvo ovšem místo toho nechalo natisknout značné množství hlavičkových papírů, které pak nevyužilo. Po necelém roce skoro bezvýsledné (pravděpodobně předstírané) činnosti prohlásilo, že je samo tím nejabsurdnějším vládním úřadem. Bylo zrušeno, jeho zaměstnanci se vrátili na ministerstvo administrativních věcí a jeho hlavičkové papíry mají dodnes mnozí státní úředníci vyvěšené doma jako trofej.

 • Utajování činnosti nadministerstva administrativy a jemu podřízených ministerstev a podministerstev v kombinaci s černou barvou jeho budovy vedlo Petru Teseraktovou, prvního nadministra přírodních věd, k jeho přirovnání k černé díře.

  V Eichlerských novinách pak v rubrice vtipů vyšel článek, který toto přirovnání s nadsázkou dováděl do důsledků. Uváděl například:

  • Z nadministerstva administrativy není úniku. Nikdy z něj nikdo nebyl propuštěn a i ti nejneschopnější úředníci tam zůstanou na věky bez sebemenší šance dostat je ven.

  • Nadministerstvo administrativy nemá žádné vnější pozorovatelné vlastnosti, které by umožnily objasnit, co se uvnitř děje.

  • Se všemi svými úředníky vyprodukuje méně práce, než by se na zabraném prostoru udělalo samo.

  • Existuje mnoho teorií o jeho fungování. Většina z nich jsou vtipy.

 • Ministři rozhodují o více věcech než nadministři, takže když se Antonín Rusovský roku 1997 stal z nadministra vzdělání ministrem školství, bylo to pro něj de facto povýšení.

 • Jistý poslanec za EDS obsadil v roce 2002 osm vládních pozic současně, čímž ustanovil od té doby nepřekonaný rekord. Běžně obsazuje jeden člověk jednu až tři vládní pozice.