O seriálu Ester Krejčí

Logo seriálu je hříčkou na jméno hlavní postavy. Představuje obecný vzorec esteru, v němž jsou za uhlovodíkové řetězce substituovány nůžky, symbol krejčovství.

Ester Krejčí je ne­ob­vyklý inte­li­gentní tele­vizní seriál o stu­den­tech po­sled­ního roč­níku gym­názia v pro­kla­movaně bez­genderové kultuře Eichlerské dopravně demo­kra­tické re­pub­liky. Zatím nebyl zfilmo­ván, jsou k di­spo­zici scénáře ke čtení.

V seriálu se snažím čte­náře ne­ná­silně seznámit s psy­cho­lo­gicky zají­mavými stu­denty a na pozadí představit eichler­skou kul­turu, kde sice lidé jsou ženami a muži, ale není to pro ně nijak zvlášť určující či podstatné. Snažím se také ukázat, že za špatným prvním dojmem se může skrývat dobrá vůle a navrhnout způsoby, jak spolu mohou i lidé velmi výrazně se lišící názory, iden­titou a způsobem uvažování vycházet bez nenávisti, násilí či diskri­mi­nace, aniž by se museli navzájem při­způ­so­bovat či trpět útlakem.

Jako čtenáři dostanete příležitost sledovat soužití řady studentů, zvláště Ester Krejčí, sester BarboryTamary Janů, Vojtěcha Vernera, Mojí vinné révy, KňouraJany Zlo­mi­lové.

Seriál Ester Krejčí je postmoderně naturalistický. Na­tu­ra­lis­tický znamená, že ilustruje dopad vlivů vrozených dispozic, výchovy a sociálního okolí na osobnost a chování jednotlivce, kladné (jako v případě Mojí vinné révy) i záporné (jako v pří­padě Tamary Janů). Post­moderně zde znamená, že se nezaměřuje na jednoho je­dno­tlivce, ale ukazuje složitou interakci celé řady takových je­dno­tlivců v prostředí tak ne­při­rozeném, jakým je školní třída. Výsledek je občas zajímavý, občas nudný, občas poučný, občas absurdní, ale rozhodně velmi různorodý a inter­pretačně ne­jedno­značný.

Ke každé epizodě je připojena „hudba k závěrečným titulkům“, která nějak (více či méně) souvisí s obsahem epizody.


Další informace v bodech

 • Žánrem jde o spekulativní fikci zaměřenou na kulturu (cul-fi).
 • Vzhledem k postmodernímu charakteru seriálu na něj lze nahlížet z mnoha různých úhlů pohledu.
 • Seriál byl inspirován seriálem Daria a částečně Teorie velkého třesku. Inspirace Teorií velkého třesku se projevuje hlavně ve stylizovaných názvech epizod a vyskytujících se encyklopedických znalostech.

Poslední nekomerční verze

Knižní vydání seriálu Ester Krejčí podléhá licenci CC BY-SA, což znamená, že autoři z něj odvozených fan fikcí mohou být nuceni umožnit komukoliv prakticky neomezené komerční využití svých fan fikcí, aniž by za ně mohli požadovat honorář nebo zakázat použití, které se jim nelíbí. To mnoha fanouškům nemusí vyhovovat, protože fan fikce jsou tradičně nekomerční, a některým fanouškům jejich fan fikce připadají dokonce osobní, takže si nedovedou představit, že na ně někdo cizí bude dělat reklamu a prodávat jejich výtisky úplně cizím lidem. Naštěstí pro ně vývoj seriálu Ester Krejčí probíhal pod licencí CC BY-NC-SA. Pod touto licencí dospěl do stavu, který si můžete stáhnout níže, a kdyby nebyla naděje, že se stane něčím víc než obyčejnou nekomerční fan fikcí, také by v tomto stavu zůstal.

Pokud chcete zakázat komerční použití svých fan fikcí, odvozujte je, prosím, od této verze scénářů místo od verze publikované knižně.

Poslední nekomerční verze ke stažení:

 • ester.pdf (verze 5.14, 19. února 2017, 925 kB)

CC BY-NC-SA Odkazovaný PDF dokument podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně–Zachovejte licenci 3.0 Česko. Licenční informace a údaje o autorství naleznete v něm na str. 493.

Nedostatky oproti vydané knižní verzi:

 • Chybí dodatky.
 • Chybí ilustrace.
 • Formát A5.
 • Text neprošel „autorskoprávním pročištěním“, takže téměř jistě obsahuje krátké texty, názvy a postavy použité v rozporu s autorským právem. Držitelé práv k těmto textům a postavám mohou jeho šíření zakázat, byť to není příliš pravděpodobné, bude-li šířen a využíván pouze způsoby obvyklými u fan fikcí.
 • Text neprošel korekturou.
 • Nemusí odpovídat aktuálním poznatkům o eichlerské kultuře.
 • Já tento text dále nepodporuji (ale můžete se pokusit mě přesvědčit, abych začal/a, pokud vám to za to stojí).