Předmluva seriálu Ester Krejčí

Následující předmluva je uvedena v českomoravské češtině:

Když filmem Is It College Yet?1 skončil seriál Daria2, toužil/a jsem po jeho pokračování. Sledování Darii mě v mnoha ohledech rozvíjelo a posilovalo mi sebevědomí, víru v morální cítění a vlastní rozum. Tehdy jsem ještě neznal/a anime Nana3 a Teorie velkého třesku4 byla hodně špatná náhražka. Většina do­stup­ných fan fikcí5 k seriálu Daria byla ovšem v angličtině či francouzštině, což pro mě představovalo problém v důsledku jazykové bariéry. Napsat vlastní fan fikci jsem si netroufl/a, protože moje znalosti o make-upu byly ve srovnání s Quinn Morgendorffer6 chabé a povrchní a neznal/a jsem nikoho, kdo by mi poradil, kde je nastudovat.7

Díky Silmarillionu8 jsem si uvědomoval/a, jak zbytečné a sobecké je snažit se vymyslet literární dílo jako sebevyjádření. Takové dílo by bylo pouhým výplodem mé mysli a výsledkem mé výchovy a okolností mého života; žilo by jen mými myšlenkami a také by s nimi umíralo bez naděje oslovit druhé osoby, vyjádřit jim podporu a podnítit v nich myšlenky překračující moje vlastní pokřivené a omezené vidění světa. Po takovém stvoření jsem netoužil/a, spíše jsem chtěl/a ostatním připomenout krásné aspekty života, přírody, společnosti, osamění, lidské psychiky a veřejné dopravy, které dávají člověku psychickou sílu a smysl i v prostředí tak sterilním jako je školní třída. Chtěl/a jsem podle vzoru J. R. R. Tolkiena vyprávět historii, byť fiktivní, která by čtenáře obohatila o zajímavé a podnětné myšlenky, nové náhledy na život ve společenosti i o samotě a pozitivní i negativní vzory, které by mohl aplikovat na svůj život podle svých schopností, citů a zájmů, ne alegorii, která by se ho snažila vést a poučit o předem daném poselství bez ohledu na to, jaký je.

Po krátkém neúspěšném hledání v tehdy populární MMORPG Lineage II,9 jsem s tímto záměrem navštívil/a Eichlerskou dopravně demokratickou republiku (EDDR) a na Gymnáziu Podolí II jsem objevil/a třídu, která mě zaujala. Studenti se od sebe značně lišili povahou, názory i životními hodnotami, a přesto spolu vycházeli takoví, jací jsou, bez velké přetvářky, a úspěšně se vyrovnávali s pocity odcizení, které díky tomu prožívali.10 Část těchto studentů jsem pak měl/a příležitost poznat lépe než své vlastní spolužáky. Bylo to dva roky poté, co jsem sám/a odmaturoval/a a k prostředí gymnázia jsem v té době měl/a nostalgický vztah, protože na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně mi chyběly opakující se středoškolské rituály utužující kolektiv jako zvonění, přezouvání, zvedání židlí na lavice, mazání tabule, zalévání pokojových rostlin či pozdrav vyučující povstáním.11

Nebyl bohužel čas poznat všechny a u mnohých z nich jsem si musel/a domýšlet nebo se po dlouhý čas mýlil/a; například jsem dlouho věřil/a, že Radek je opravdu transsexuál. Příležitosti, kdy se podaří podrobně zmapovat povahu výjimečného člověka, jsou v životě opravdu vzácné.12

Zatímco na poznání Ester Krejčí a jejích spolužáků jsem měl/a pouhý rok, psaní scénářů a sestavení dodatků mi zabraly více než pět let. Zvlášť mě zdrželo, než jsem si zvykl/a na stálé zaměstnání. To, co jsem dříve zvládl/a za dva týdny intenzivní práce, mi najednou trvalo půl roku a přibylo mi i jiných starostí, zvlášť zdravotních a psychických. Ale později mi paradoxně právě pracovní návyky získané pravidelným do­chá­zením do kanceláře, pomohly seriál kvalitně a systematicky dokončit.

Seriál Ester Krejčí je sérií epizod z životů Ester Krejčí a jejích spolužáků v posledním roce jejich středoškolského studia.13 Tyto příběhy jsou ovšem neodmyslitelně spjaty s prostředím a dobou, v níž se odehrály. Jsem totiž přesvědčen/a, že lidská individualita není oddělitelná od kulturního a sociálního prostředí, v němž žije. Je do něj, obrazně řečeno, vrostlá, podobně jako strom do půdy. Důsledným počeštěním by uvedené příběhy ztratily mnoho ze své krásy, účinku a autenticity a bylo by to jako vyprávět o dvou Číňanech, kteří jedli hůlkami kuřecí kung-pao, slovy: „Sešli se dva známí a vidličkou a nožem do sebe ládovali vepřo knedlo zelo.“ Povahy postav a jejich chování by pak působily nelogicky, ne­po­cho­pi­telně a ošklivě, asi jako strom vytržený ze země a povalující se na heliportu. Proto jsem se rozhodl/a zvolit opačnou cestu a napsat celou knihu (s výjimkou této předmluvy) jazykem, který je jejím postavám vlastní, a důsledně zachovat eichlerské reálie. Ke scénářům jsem pak do samostatného svazku připojil/a dodatky, které kulturní, psychologické, sociální a politické pozadí příběhů objasňují.14

Eichlerský jazyk je naštěstí tomu českému podobnější než slovenština, dokonce do takové míry, že „eichlerská čeština“ je považována jen za větev češtiny,15 která se stále hlásí k českému národnímu obrození, přestože má místo mluvnického rodu třídu a z některých jejích jazykových konstrukcí by nejspíš představitelům českého národního obrození hrůzou doslova vstávaly vlasy na hlavě.16

Eichlerská společnost je politicky vedena k bezgenderovému ideálu; v době, kdy se tyto příběhy odehrávají, je však stále teprve na cestě k němu. Bezgenderovost se nejzřetelněji projevuje v jazyce, kde ovšem neznamená, že by lidé o pohlaví nemluvili, ale že o něm mluví vědomě a záměrně, většinou ve spojitosti se sexuální orientací, zatímco v situacích, kdy je irelevantní, se jím nezabývají.

Dokonalý není ani monopol státní veřejné dopravy, neboť v roce 2011 byl už přes deset let zakázán individuální motorismus, ale dostat plný nákupní vozík do tramvaje či autobusu bylo vzhledem k absenci bezbariérových vchodů a nízkopodlažních dopravních prostředků i pro mladé lidi poměrně náročné.

Myslím, že žádný způsob, jak tuto knihu číst, není jednoznačně správný. Příběhy nejsou napínavé, aby v čtenáři vyvolaly psychickou závislost a dychtivou touhu po dalších a dalších dávkách slov, namísto toho jsou epizody zajímavé a plné paradoxů, které podněcují k zamyšlení a někdy i pobaví, a eichlerských reálií, vyvolávajících při prvním čtení údiv a potřebu vyhledat v dodatcích vysvětlení. Mně osobně se víc než prosté čtení od začátku do konce osvědčil přístup založený na zájmech, zvědavosti a okamžitém zaujetí. Pro podporu tohoto přístupu jsem na konec každé epizody umístil/a její prozaické shrnutí, takže pokud vás obsah či téma dané epizody nezajímá, nemusíte ji pak již číst, a pokud vás zaujme někdy později, můžete se k ní vrátit. Rovněž jsem knihu vybavil/a encyklopedickým rejstříkem osob, míst a významných pojmů a ke každé epizodě jsem navrhl/a píseň k závěrečným titulkům, která s ní nějak (obvykle textem) souvisí. Vy však musíte zjistit sami, zda je pro vás lepší nejprve nastudovat podrobné shrnující informace, nebo začnete epizody číst bez předchozích znalostí a svoje názory na studenty oktávy B si začnete budovat až při prvním kontaktu s nimi.

Jsem přesvědčen/a, že u těchto příběhů nemá příliš smysl ptát se na žánr. Žánr představuje zdůraznění některých prvků na úkor jiných (např. v komedii jsou zdůrazněny prvky komické, v tragédii tragické, v hororu děsivé). V případě seriálu Ester Krejčí jsem se nechal/a řídit vlastním citem pro to, které události zvolit k vyobrazení a které jejich aspekty zdůraznit. Ukazuje se, že funguje jako mnohovrstevnaté otevřené dílo17, epizody můžete číst opakovaně a pokaždé je vidět z jiného úhlu pohledu – jednou jako komedii, pak jako tragédii, jako dílo filozofické, psychologické, politické či feministické, jako spekulativní fikci, jako dílo dokumentární či (při pominutí nedostatečné a místy nekorektní práce s prameny, která by mi při obhajobě v žádném případě neprošla) jako disertační práci a pokaždé to bude dávat smysl, protože půjde jen o různé pohledy na tutéž realitu. Rozhodně však nepůjde o odpočinkové čtení.18

Můj cit pro volbu příběhů se v průběhu psaní scénářů a poznávání studentů vyvíjel a rostl, přesouval se od ryze vnějšího zobrazení (zvlášť na začátku první série) až k poznání jejich psychického nitra. Vždy jsem ovšem za důležité považoval/a jemné i méně jemné aspekty jejich povah a snažil/a jsem se je podat natolik hluboce, autenticky a nestylizovaně, aby byli přístupni parasociálním interakcím.19

Já osobně považuji seriál Ester Krejčí za postmoderně naturalistický. Naturalismus zde znamená odtržení od literárních vzorů ve snaze trochu se přiblížit realitě, ale jen tak, aby syžet zůstal kompaktní a pro čtenáře smysluplný. Adjektivum postmoderní pak vyjadřuje skutečnost, že se zde setkávají, vzájemně zkoumavě prolínají, dotýkají (v obrazném slova smyslu) a střetávají nezávislé, někdy až bolestně nesourodé myšlenky, zájmy a charaktery. Vzniká komplexní celek, který ovšem není chaotický, ale může být krásný a smysluplný, když se v něm naučíme krásu a smysl vidět. Pokud se nám to podaří, můžeme pak stejně pohlížet i na zdánlivě chaotický svět kolem sebe, lidské instituce, přírodu a věci.

Jsem přesvědčen/a, že seriál Ester Krejčí je vhodný především pro mladé inteligentní osoby (zvlášť s lehkými autistickými sklony, například Aspergerovým syndromem, pokud chápou pojem fikce) se zájmem o svět20 v sobě i kolem sebe, touhou vycházet s ostatními takové, jaké jsou, a ochotou přemýšlet a naučit se používat slovník cizích slov (ideálně v tištěné podobě).

Na závěr bych rád/a, pro případ, že by vás zajímal, dodal/a svůj názor o původu fikce. Myslím, že první tvůrci fiktivních příběhů si velmi vážili reality, ve které žili, ale přesto pociťovali některé její části jako neuspokojivé. Chyběli jim bohové, které by mohli uctívat a kteří by byli přáteli lidí, měli lidi rádi, podporovali je, pečovali o ně, povzbuzovali je k dobru a trestali za zlo. Chyběli jim hrdinové, k nimž by mohli vzhlížet a brát si z nich příklad. Dělala jim starosti jejich vlastní hloupost, hříšnost a omylnost.

Proto vymysleli pověsti a mýty, které pak byly předávány z generace na generaci a pomáhaly uchovat a šířit jazykové, kulturní a myšlenkové bohatství. Navzdory tomu však zůstávali zatvrzelými fanoušky skutečnosti, a tak ve svých příbězích využívali charaktery a prostředí, jaké poznali v sobě a ve svém okolí. Neskládali je životu navzdory, ale jako fan fikci na život, jako vyjádření své touhy a cíle svého životního úsilí. Ti, kdo si úctu k životu a skutečnosti zachovali, se o nich díky tomu časem naučili přemýšlet, pochybnosti jim pomohly opravit chyby v příbězích a přiblížit je realitě a byli odměněni, když to, co před tím vzniklo jen jako myšlenka v jejich mysli, nalézali ve skutečném světě, menší, křehčí a ohroženější, ale krásnější a smysluplnější, než jak by to sami vymysleli. Někteří se však od reality odklonili k vlastnímu pohledu na věc, aniž by si uvědomili, jak je omezený. Fanaticky se k němu upínali, zamotávali se do vlastních chyb, nalhávali si a měli potřebu své příběhy naplnit tajemstvím, mysticismem, zvukomalebnými verši a dalšími prostředky k zakrytí neskutečnosti a svévole.

Od těch dávných dob se změnil způsob, jakým se lidé učí interpretovat svět, ale jejich potřeby zůstaly, jen změnily podobu; lidé již nepotřebují bohy, ale úřady, hrdinové nezachraňují život před smrtí, ale před promarněním či vlastnictvím, kulturní hodnoty se již nepředávají z generace na generaci, ale šíří se prostředky masové komunikace. Bájní tvorové byli nahrazeni myšlenkovými hnutími, plastickou chirurgií a psychickými poruchami. Zrádná kouzla byla vystřídána zrádnými technologiemi. Lidská kultura se vyvinula, proto je třeba psát nové příběhy, které budou dál sloužit svému účelu a šířit a zachovávat jazykové, kulturní a myšlenkové bohatství. A rád/a bych, kdyby seriál Ester Krejčí k uspokojení této potřeby přispěl.

Singularis
první fanoušek Ester Krejčí

Hudba k titulkům: Within Temptation: See Who I Am

1 Is It College Yet? [film]. Režie Karen DISHER. USA / Jižní Korea, 2002.
2 EICHLER, Glenn a Susie LEWIS. Daria [seriál]. USA / Jižní Korea, 1997.
3 NANA [televizní seriál]. Režie Morio ASAKA. Japonsko, 2006.
4 CENDROWSKI, Mark et al. Teorie velkého třesku. 13. epizoda 2. série. Algoritmus přátelství [epizoda televizního seriálu]. Režie Mark CENDROWSKI. USA, 2009. Prima Cool. 11. listopadu 2010.
5 Fan fikce je literární dílo, ve kterém autor díky svému obdivu k dílům jiných autorů využívá jejich univerz (postav, prostředí) k vyjádření nových příběhů, adaptaci, přizpůsobení si, přeuspořádání či rozšíření původních (označovaných v tomto kontextu jako „kánon“). Za fan fikce (obecněji fan art) obvykle nejsou považovány původním autorem schválené oficiální adaptace, přestože to dle mého názoru jsou komerční fan fikce.
6 Quinn Morgendorffer je postava ze seriálu Daria.
7 Módním časopisům jsem nerozuměl/a, potřeboval/a jsem spíš formální popis.
8 (TOLKIEN, J. R. R. Silmarillion. Praha: Mladá fronta, 1992. ISBN 80-204-0336-1.) Viz kapitolu Silmarillionu „O Aulëm a Yavanně“.
9 Lineage II je počítačová hra společnosti NCsoft.
10 Pokud v sobě dlouhodobě potlačujete vlastní jedinečnost a přizpůsobujete se očekávání, můžete si namlouvat, že lidé ve vašem okolí jsou stejní jako vy a také se přizpůsobují. Zjištění, že ve skutečnosti se sice přetvařují, ale uvnitř je každý docela odlišný, je, přinejmenším v určitém věku, bolestivou deziluzí.
11 Na druhou stranu jsem si cenil/a svobody, kterou jsem měl/a v organizaci svého volného času a která mi umožnila se po splnění školních povinností věnovat i jiným mě rozvíjejícím aktivitám, např. návštěvám knihovny a psaní scénářů.
12 Podařilo se to např. v případě Olgy Hepnarové, kdy toto zmapování vzniklo jako produkt policejního vyšetřování hromadné vraždy – viz knihu CÍLEK, Roman. Olga Hepnarová: zabíjela, protože neuměla žít. V Praze: XYZ, 2010. ISBN 978-80-7388-338-6.
13 Výjimkou je epizoda Bicyklická mise, která se celá odehrává o prázdninách roku 2010 a věnuje se pouze sestrám Janů.
14 S výjimkou dodatků C a F jde pouze o stručné výtahy mnohem obsáhlejší dokumentace, kterou by bylo možno shromáždit, a soustřeďují se především na to historické období, kdy se děj seriálu odehrává, tedy na období let 2010 a 2011.
15 Analogicky jako je americká angličtina nazývána angličtinou, přestože se od původní britské angličtiny oddělila již před mnoha sty lety.
16 Jako příklad se často uvádí věta „Mýtické české kníže Libuše byla partner Přemysla Oráče.“
17 Umberto Eco definoval „otevřené dílo“ jako takové, které místo jednoznačné (záměrné) interpretace nabízí vnímateli svobodu v chápání, díky níž je může vnímat mnoha různými způsoby v závislosti na tom, jak se na ně rozhodne nahlížet.
18 Ledaže jste již tuto knihu přečetli tolikrát, že ji znáte nazpaměť.
19 Parasociální interakce jsou iluzorní mezilidské vztahy čtenářů či diváků s více či méně fiktivními postavami, které čtenář či divák zná skrze masové médium (knihu, televizi, internet apod.).
20 Slovo „svět“ má i v eichlerské češtině, bohužel, mnoho různých významů, pro které by se hodila samostatná slova.