Zvláštnosti EDDR

Kouření a drogy

Tabák, alkohol a marihuana jsou v EDDR povoleny všem zletilým osobám, je však zakázána reklama na ně a současně je přísně zakázáno kouření na veřejných prostranstvích, v dopravních prostředcích a ve veřejných provozovnách. Kouřit tedy lidé mohou pouze na soukromých pozemcích a v soukromých bytech a domech se souhlasem jejich vlastníků.

Zaměstnanci smí dále kouřit pouze na pracovištích nepřístupných veřejnosti a označených jako kuřácké. (S označením pracoviště jako kuřáckého musí písemně souhlasit všichni zaměstnanci, kteří tam mají pracovat, obvykle je tento souhlas součástí pracovní smlouvy.) Nicméně pít alkohol, nebo pracovat pod vlivem alkoholu nesmí ani tam.

Tvrdé drogy jsou v EDDR zakázány.

Prostituce

Prostituce (poskytování pohlavního styku za peníze) je v EDDR sice legální, ale má výrazně jinou podobu než v jiných zemích světa. Není způsobem výdělku pro chudé a nevzdělané, ale spíše extravagantním koníčkem. Lidé, kteří tyto služby poskytují, se nazývají prostitutky a musejí mít zajištěný jiný příjem, aby na prostituci nebyli finančně závislí. S klienty se navíc domlouvají přímo, bez prostředníků, služby poskytují jen klientům, kteří se jim líbí, a jen když chtějí, a mohou si svobodně určit cenu.

Přesná pravidla jsou následující:

  1. Prostitutka musí prokázat zdanitelný příjem z jiné činnosti přesahující po zdanění životní minimum. (Tzn. prostituce nesmí být jejím jediným výdělkem.)
  2. Prostitutka smí vstupovat do smluvního vztahu týkajícího se prostituce pouze s fyzickou osobou, jíž bude službu poskytovat. Není dovoleno žádné zprostředkování ani poskytování souvisejících služeb od jiné osoby či jiným osobám. (Toto opatření má omezit možnost sdružování prostitutek či podmínky pro existenci „pasáků“. Prostitutka se svými klienty komunikuje vždy přímo a služby jim poskytuje sama.)
  3. Prostitutka musí být registrovaná na určité adrese v EDDR, na této adrese musí mít trvalé bydliště a dům či byt, ve kterém přebývá, musí být v jejím bezpodílovém osobním vlastnictví. (Nájem, spoluvlastnictví s partnerem či vlastnictví přes firmu nestačí.) Registr prostitutek je veřejný. Na jedné adrese může být registrovaná pouze jedna prostitutka. Pokud však o registraci požádá jiný kandidát, který splňuje ostatní podmínky pro provozování prostituce na dané adrese, a stávající prostitutka za poslední rok neposkytla služby alespoň třem různým klientům, bude jí registrace zrušena ve prospěch nového kandidáta.
  4. Prostitutka smí poskytovat své služby pouze ve vlastním bytě či domě, na vlastním pozemku, na veřejném prostranství (při dodržení dalších předpisů), v domě, bytě či na pozemku klienta nebo v dopravním prostředku pronajatém jí či klientovi, a to vše výhradně na území EDDR. (Tzn. zvláště nesmí poskytovat služby v hotelech, klubech, v zahraničí apod.)
  5. Prostitutkou i jejím klientem může být pouze zletilý občan EDDR. Při uzavírání smlouvy se oba prokazují občanskými průkazy a do evidence, kterou prostitutka podle zákona vede, se zapisuje mimo jiné jméno a číslo občanského průkazu klienta a datum a čas, kdy k poskytnutí služby došlo. (Tato evidence je neveřejná.)
  6. Smlouva o pohlavním styku se uzavírá bezprostředně před vlastním stykem a cena je zcela individuální (nicméně maximální cena musí být písemně stvrzena klientem před započetím styku). Uzavření smlouvy nelze domluvit dopředu a klient na něj nemá žádný nárok; když se prostitutce zrovna nebude chtít nebo se jí klient nebude líbit, může jej bez odůvodnění odmítnout.
  7. Registrované prostitutky mají nárok na pravidelné lékařské prohlídky zdarma, tyto ovšem nejsou povinné.
  8. V případě, že se klientovi či prostitutce narodí dítě, které bylo prokazatelně počato při prostituci, nemá jeho sekundární rodič (zpravidla rodič-muž) nárok stát se jeho rodičem, ledaže by se s primárním rodičem dohodli jinak.
  9. Klient nesmí uzavřít smlouvu s prostitutkou, pokud je jeho zdravotní stav takový, že by naplnění smlouvy mohlo způsobit předvídatelné zdravotní problémy prostitutce či jejím dalším klientům. Pokud k tomu dojde, je za veškeré následky zodpovědný tento klient. Obdobně prostitutka je povinna v takovém případě veškerými dostupnými prostředky zabránit následkům na zdravotním stavu klientů.

Eutanázie

Osoba způsobilá k právním úkonům, které byla diagnostikována nevyléčitelná nemoc s předpokládanou délkou dožití méně než 2 roky, smí požádat o vyvázání ze státní zdravotní péče. Této žádosti je obvykle vyhověno.

Osobě vyvázané ze státní zdravotní péče nebude posktnuta žádná zdravotní péče s výjimkou paliativní, pokud o ni požádá, nebo psychiatrické; tato osoba také nadále neplatí povinné zdravotní pojištění (ale formálně je nadále pojištěna zdarma) a smí legálně spáchat sebevraždu jakýmkoliv způsobem, který neporuší jiný právní předpis; ostatní lidé (včetně příbuzných) ji však stále nesmí zabít či jí ublížit na zdraví. Na druhou stranu jí ovšem nejsou povinni poskytnout např. první pomoc.

Osoba vyvázaná ze zdravotní péče také může požádat prezidenta republiky o asistovanou smrt. V případě prezidentova souhlasu pak bude popravena, zpravidla domluveným způsobem. Popravu vykoná policie. (Takový případ však dosud nebyl zaznamenán.)